Επικοινωνήστε με το Σύλλογο: phone email facebook twitter youtube instagram rss
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 67 Άρθρο 5

Το Δημόσιο και οι φορείς και κλάδοι ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούνται:

1. να προμηθεύουν με συνταγολόγια τους ασφαλισμένους τους και τα μέλη της οικογενείας τους. Κατά τη χορήγηση κάθε νέου συνταγολο­γίου αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου η ημερομηνία παράδοσης καθώς και ο αύξων αριθμός του συνταγολογίου. Το πα­λαιό συνταγολόγιο ακυρώνεται και παραμένει στα χέρια του ασφαλισμένου.

2. να ελέγχουν την κατανάλωση φαρμάκων των ασφαλισμένων και να προβαίνουν σε συστάσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

3. να παρακολουθούν τη συνταγογράφηση των ιατρών και το έργο των ελεγκτών ιατρών.

4. να θεωρούν με τους ελεγκτές τους τις συντα­γές που χρειάζονται θεώρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 4 της παραγράφου Α του άρθρου 4 του παρόντος.

5. να εκκαθαρίζουν και να εξοφλούν τους λογαριασμούς των φαρμακείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς των ασφαλι­στικών οργανισμών.

6. να μη συνάπτουν συμβάσεις με ιατρούς χωρίς ειδικότητα εκτός εάν σε ορισμένη περιοχή της χώρας δεν υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί.

7. να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπου απαιτείται.

8. να μην αναθέτουν καθήκοντα θεραπευτού ιατρού και ελεγκτού στο αυτό πρόσωπο.